Hachioji, Ome

Esforta Arena Hachioji (Hachioji City General Gymnasium)

Tokyo Yomiuri Country Club